INFORMACJA  KOŃCOWA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2012 do 31. 03. 2012

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 19 834 738  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 014 439 zł.

Plan przychodów wyniósł : 940 547  , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.  

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I kwartału 2012  roku plan dochodów stanowił kwotę : 20 876 641  ,

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  19 862 202  i zaplanowano nadwyżkę  budżetową  na kwotę  : 1 014 439 zł.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  940 547  ,  a rozchody budżetu w wysokości 1 954 986 zł.

Na  koniec  I  kwartału  2012 r. , to jest do 31. 03. 2012  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 20 876 641  , z tego :

        - dochody bieżące :       18 520 094 zł.

        - dochody majątkowe  :   2 356 547  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  6 910745,72   tj. w  33,10  % , z tego :

        - dochody bieżące :          5 415 871,49 zł.

        - dochody majątkowe  :   1 494 874,23  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 19 862 202  , z tego :

        - wydatki  bieżące :       17 843 404 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   2 018 798 zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 4 543 312,04 zł.  tj. w  22,87  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :       4 510 767,19  zł.

        - wydatki  majątkowe  :      32 544,85  zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  2 367 433,68  zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 570 229,87 zł. , a rozchodów :  128 789,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 4 345 009,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 605 179,30 zł. , kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 300 000,00 zł. , a pozostała kwota to pożyczka

na wcześniejsze finansowanie programów UE (BGK ,oddz. Kielce) : 1 439 830 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych  należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Ćmielów , 2012-05-28