INFORMACJA 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 30. 06. 2012
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 19 834 738  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 014 439 zł.
Plan przychodów wyniósł : 940 547  zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec I kwartału 2012  roku plan dochodów stanowił kwotę : 20 876 641  zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  19 862 202  i zaplanowano nadwyżkę  budżetową  na kwotę  : 1 014 439 zł.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  940 547  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 1 954 986 zł.
Na  koniec  II  kwartału  2012 r. , to jest do 30. 06. 2012  roku  :
        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 236 362  zł , z tego :
        - dochody bieżące :       18 824 770  zł.
        - dochody majątkowe  :   2 411 592 zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  11 692 807,83 tj. w  55,06  % , z tego :
        - dochody bieżące :          10 080 073 ,21 zł.
        - dochody majątkowe  :     1 612 734 ,62  zł.
        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 19 846  931  zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :       18 081 611 zł.
        - wydatki  majątkowe  :   1 765 320 zł.
      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 8 906 612,74 zł.  tj. w  22,87  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :       8 801 937,69  zł.
        - wydatki  majątkowe  :   104 675,05   zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  2 786 195, 09   zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 570 229,87 zł. , a rozchodów :  1 697 408,00   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 797 742,29 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 576 390,30 zł. , kredyt długoterminowy
 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 200 000,00 zł. , a pozostała kwota to wymagalne zobowiązania Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie : 21 351,99 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych  należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.