OBWIESZCZENIE
z dnia 3 kwietnia 2013r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ćmielowa, oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.Nr 0 poz 647 z 2012r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XXV/223/203 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Ustaleniami planu objęto zakres o którym mowa w art.15 ust.2 oraz ust.3 pkt. 2, 3, 4a, 4b,  i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.Nr 0 poz 647 z 2012r.)
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 10 maja 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 10 maja 2013 r.