Zawiadomienie
Burmistrza Ćmielowa z dnia 2013-04-29
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Zn.UAN.6733.4.2012 przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Na podstawie art. 10 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się, że w sprawie toczącej się na wniosek PGE Dystrybucja sp. z o.o wszczętej w dniu 27.01.2013r. dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej NN, budowie linii SN oraz budowie stacji SN/NN w miejscowości Jastków gmina Ćmielów
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Jastków nr 779, 119, 120, 121, 123, 127, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 766, 137, 768,138/1, 308, 316, 412, 413, 414, 415, 419, 420/2, 422, 424, 425, 427/1, 436, 442, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600

zawiadamiam, że przed wydaniem decyzji Strony mogą zapoznać się z zebranymi  dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów w pok. Nr 4.