INFORMACJA 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2014 do 31. 03. 2014
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/268/2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 169 071   zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 927 071   zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 758 000  zł,
Plan przychodów wyniósł : 2 273 156  zł, a plan rozchodów : 515 156 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             1 200 000  zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 558 000  zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na  koniec  I  kwartału  2014 r. , to jest do 31. 03. 2014  roku  :
        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 20 926 501 zł , z tego :
        - dochody bieżące :       19 415 180  zł.
        - dochody majątkowe  :   1 511 321  zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  5 754 911,47  zł. tj. w  27,50  % , z tego :
        - dochody bieżące :          5 754 091,47  zł.
        - dochody majątkowe  :              820,00  zł.
        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 22 684 501 zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :       18 895 741  zł.
        - wydatki  majątkowe  :   3 788 760  zł.
      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 5 193 760,36  tj. w  22,90  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :          5 071 537,14    zł.
        - wydatki  majątkowe  :      122 223,22   zł.
       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 758 000 zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy       w wysokości :  561 151,11   zł. 
Plan  przychodów wynosi : 2 273 156  zł,, a rozchodów :  515 156   zł.
Wykonanie  przychodów wynosi : 1 654 858,08  zł. , a rozchodów :  128 789   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 874 867 ,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 490 023,30 zł. oraz kredyt długoterminowy
 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 500 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.