Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 104/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 207.000 euro znak: I.2710.7.2015 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów".