ZARZĄDZENIE Nr 72/2017
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 stycznia 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt. II SA/Lu 311/17 zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybierany będzie 1 radny.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę – 8 października 2017 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

     Wojewoda Świętokrzyski
/-/ Agata Wojtyszek

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2017 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

do 20 lipca 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2

do 30 lipca 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające (wyciąg z uchwały) oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

-zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o utworzeniu komitetu wyborczego

do 9 sierpnia 2017 r.

-zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie

do 14 sierpnia 2017 r.

-powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie

do 29 sierpnia 2017 r. do godz. 2400

-zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie list kandydatów na radnego

do 8 września 2017 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

-zgłaszanie Burmistrzowi Ćmielowa przez komitety wyborcze kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 17 września 2017 r.

-przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ćmielowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

-powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ćmielowie obwodowej komisji wyborczej

-sporządzenie spisu wyborców i udostępnienie do wglądu

-zgłaszanie burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do 18 września 2017 r.

 

-rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach

do 29 września 2017 r.

-składanie do Burmistrza Ćmielowa wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

6 października 2017 r. o godz. 2400

-zakończenie kampanii wyborczej

7 października 2017 r.

-przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

8 października 2017 r. godz. 700-2100

-głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.