KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

z dnia 18 lipca 2017 r.


o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) oraz § 8 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r. poz. 185), Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, że:


1. Zawiadomienia komitetów są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II do dnia 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.


2. W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).


3. Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089). Pomocnicze wzory zawiadomień i innych dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach – http://kielce.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
(-) Artur Adamiec