ZARZĄDZENIE  Nr 73/2017

                                                 BURMISTRZA  ĆMIELOWA

                                                 z dnia 21 lipca 2017r.

 

 

 

w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne   umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych  w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 08 października 2017 roku.

 

 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017r. poz. 15 oraz  1089 ) w związku z zarządzeniem Nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2017 r.  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 poz. 446 ) zarządza się , co następuje :

 

 

                                                                        & 1.

 

Do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się tablice i słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

 

                                                                      & 2.

 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób , aby można je było usunąc bez powodowania szkód.

                                                                       & 3.

 

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

                                                                          & 4.

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie .

 

                                                                           & 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                            /-/ Jan Kuśmierz