OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Ćmielowa

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Uchwały Nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 14 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa oraz w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 sierpnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższa mapa.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w pokoju nr 4, o godz. 15:00.

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  15 września 2017 r.,

Uwagi do projektu planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ćmielowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: urzad@cmielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Ćmielowa.