BURMISTRZ  ĆMIELOWA


             INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO
                              DO RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE


Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 8 października 2017 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x”  (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.                                                                                                                                                     Postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 18 września 2017 roku.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 29 września 2017 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.