Uchwała Nr 75/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2017 roku.