OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 23 lipca 2018 roku

 

            Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r  poz .1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ćmielów w dniu 23 stycznia 2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm o długości około 284m oraz odejść kanalizacyjnych z rur PVC 160mm o długości około 21m na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 930, 931 i 908

w dniu 2018-07-19 została wydana decyzja  znak UAN.6733.7.2018  Nr 7/2018

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

                                Burmistrz Ćmielowa

                                      Jan Kuśmierz