OGŁOSZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 07 lutego 2019r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielów wraz z uzasadnieniem

i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz.2081).

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie, Uchwały Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, granice obszarów objętych planem zostały przedstawione na załącznikach graficznych do Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w terminie do dnia 5 marca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa jest dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie: http://www.bip.cmielow.pl/

 

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

do przepisów ustawy z dnia 10 maja 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

 

 

     Burmistrz

                                                                                             /-/ Joanna Suska