INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2019 do 31. 03. 2019

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  V/30/2019  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  27 951 237  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 30 882 000  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 930 763  zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 444 000  zł. , a plan rozchodów : 513 237 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    800 000,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 644 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  I  kwartału  2019 r. , to jest do 31. 03. 2019  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 28 668 217,23 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         25 833 335,63  zł.

        - dochody majątkowe  :    2 834 881, 60 zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  7 181 693,37 zł.  tj. w  25,05  % , z tego :

        - dochody bieżące :               7 180 964, 75  zł.

        - dochody majątkowe                       728,62 .

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 31 898 980,23  zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        25 657 389,23 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   6 241 591,00 zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 6 113 660, 85  tj. w  19,16  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :                  6 108 660,85  zł.

        - wydatki  majątkowe  :                   5 000,00  zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 230 763 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła deficyt  budżetowy w wysokości :  1 068 032,52 .

   Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

   - plan : 175 946,40 zł. ;  - wykonanie : 1 281 871, 55 zł.

Plan  przychodów wynosi : 3 744 000 ,00  , a rozchodów :  513 237,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 1 281 871,55  zł. , a rozchodów :  21 567,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 941 669, 08 zł., z czego pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota :  91 669,08  . , kredyt długoterminowy w wysokości : 1 850 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Ćmielów, 2019. 04. 24.