W dniu 26 marca 2020 roku /czwartek/ o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ćmielów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 29/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

6.      Zamknięcie obrad Sesji.