Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 153/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.9.2020 pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie"