INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2022 do 31. 03. 2022

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 28 900 242,00 zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 35 129 385,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 6 229 143 zł.,

Plan przychodów wyniósł : 6 929 143 zł, a plan rozchodów : 700 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1 750 000 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 1 179 143 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 3 300 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I kwartału 2022 r. , to jest do 31. 03. 2022 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 29 406 023,00 zł , z tego :

- dochody bieżące : 28 865 693,00 zł.

- dochody majątkowe : 540 330,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 9 134 881,52 zł. tj. w 31,06 % , z tego :

- dochody bieżące : 9 052 491,57 zł.

- dochody majątkowe : 82 389,95 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 35 635 166,00 , z tego :

- wydatki bieżące : 30 763 041, 00 zł.

- wydatki majątkowe : 4 872 125, 00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 8 790 431,65 zł. ,tj. w 24,67 % . z tego :

- wydatki bieżące : 8 672 803,23 zł.

- wydatki majątkowe : 117 628,42 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 6 229 143 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : 344 449,87 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 1 897 348, 00 zł. ; - wykonanie : + 379 688,34 zł.

Plan przychodów wynosi : 6 929 143, 00 zł, a plan rozchodów : 700 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 2 929 143 zł. (z tego wolne środki : 1 750 000 zł.) , a wykonanie rozchodów :200 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 450 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 450 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2022. 04. 29.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.