INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  14 197 000 , a po stronie wydatków kwotę  : 15 077 000  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000    to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            W I kwartale roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329   , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329  . (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

            Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 244 329 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 124 329   , z tego :

a)      wydatki bieżące : 13 105 329 zł ,

b)      wydatki majątkowe : 2 019 000 zł

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 880 000 zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 700 000    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a 180 000 zł  to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  6,18 %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  880 000  .,a rozchody budżetu w wysokości 0  zł.

Na koniec I kwartału , to jest do 31.03.2007 roku

        Planowane (po zmianach )w kwocie  14 244 329 zł dochody zostały w wysokości  :        4 159 765,45   co stanowi  29,48 % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 15 124 329    wydatki zostały wykonane w wysokości  :  3 333 867,09 zł co stanowi  20,89  % . , z tego :

A  . wydatki bieżące : 3 328 305,79 zł ,

B.   wydatki majątkowe : 5 561,30 zł.

Fakt, że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  825 898,36  zł. 

 

Ćmielów , 2007-04-30