GKRPA w Ćmielowie – procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA:

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje się osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego
  • demoralizację małoletnich
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:


Wzór wniosku oraz formularz uzasadniający wniosek można pobrać ze strony internetowej BIP Ćmielów lub osobiście w  siedzibie UMiG w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, GKRPA -
pok. nr 8.


Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych.
Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy również może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.


Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.
Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania wniosków anonimowych.
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.


Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w pok. Nr 8 lub w Sekretariacie UMIG w zamkniętej kopercie zaadresowanej do GKRPA w Ćmielowie. Można go także przesłać pocztą.

Dyżur GKRPA

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie pełni dyżury w każdy piątek w godz. 9.00 – 10.00, Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – pokój nr. 8


Kontakt telefoniczny:

Katarzyna Stan - Przewodniczący GKRPA w Ćmielowie  tel. 15 861 20 18 wew. 15
Ewa Fronczek – Specjalista Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Członek GKRPA w Ćmielowie  tel.  507 668 526

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin:
Dom Kultury w Ćmielowie wtorek 15.30 – 18.00

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie piątek 9.00-12.30
Specjalista Profilaktyki i Terapii Uzależnień Ewa Fronczek  tel. 507 668 526