Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000 euro pn.: "Dostawa kruszywa drogowego dla gminy Ćmielów w 2011 roku".