Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 82/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000euro pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Docieplenie budynku gimnazjum, odtworzenie zadaszenia studzienki, remont i budowa zadaszenia sceny przy Domu Kultury w Ćmielowie w ramach realizacji II etapu projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Ćmielów".