INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2014 do 30. 09. 2014

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/268/2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 
20 169 071   zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 927 071   zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 758 000  ,

Plan przychodów wyniósł : 2 273 156  , a plan rozchodów : 515 156 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             1 200 000  oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 558 000  zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  III  kwartału  2014 r. , to jest do 30. 09. 2014  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 22 572 429,10 zł , z tego :

        - dochody bieżące :        20 201 154,10  zł.

        - dochody majątkowe  :   2 371 275, 00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  15 788 763,76  zł. tj. w  69,95  % , z tego :

        - dochody bieżące :           15 586 788,02  zł.

        - dochody majątkowe  :         201 975,74  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 24 660 817,10 , z tego :

        - wydatki  bieżące :       19 949 884,10  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   4 710 933,00  zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 15 473 475,94  tj. w  62,75  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :         14 311 338,54    zł.

        - wydatki  majątkowe  :    1 162 137,40    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 2 088 388 zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy       w wysokości :  315 287,82   zł.  

Plan  przychodów wynosi : 2 603 544,00  ,, a rozchodów :  515 156,00   zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 1 530 388,21  zł. , a rozchodów :  386 367,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 617  289 ,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 317 289,30 zł. oraz kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.