Uchwała Nr 114/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2023