obrazek

Znak: I.271.1.2017                                                                                        Ćmielów dn. 02/10/2017r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.11.2017 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” (numer ogłoszenia 583490-N-2017  z dnia 2017-09-05r.) w zakresie:

- części nr 1 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

- części nr 2 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

- części nr 3 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

 

I. W postępowaniu wybrano następujące oferty częściowe:

a) część nr 1 zamówienia- opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” oferta Nr 14 - złożona przez: Pracowania Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę: 22.878,00zł. brutto oraz termin wykonania dokumentacji do 15/12/2017r.

b) część nr 2 zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oferta Nr 14 - złożona przez: Pracowania Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę: 16.728,00zł. brutto oraz termin wykonania dokumentacji do 15/12/2017r.

c) część 3 zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych i wspierających efektywność energetyczną dla budynku  Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oferta Nr 14 - złożona przez: Pracowania Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę: 15.744,00zł. brutto oraz termin wykonania dokumentacji do 15/12/2017r.

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr części zamówienia

cena ofertowa brutto
w zł.

termin  wykonania dokumentacji do

Otrzymana punktacja

Kryterium cena (max 60%)

Kryterium termin wykonania dokumentacji  (max 40%)

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

Lider: Bartosz  Piotrowicz Firma Handlowo - Usługowa „GEO – STRUCTURE” Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów, Partner:  2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin

1

24.477,00

29/12/2017r.

oferta odrzucona

2

21.279,00

29/12/2017r.

oferta odrzucona

3

18.819,00

29/12/2017r.

oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „KELVIN” Sp.  z o.o.  ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz

1

23.370,00

(cena po poprawie)

20/11/2017r.

oferta odrzucona

2

25.830,00

20/11/2017r.

oferta odrzucona

3

24.600,00

20/11/2017r.

oferta odrzucona

3

NEOENERGETYKA Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa

1

56.211,00

15/12/2017r.

24,42

40

64,42

2

45.264,00

15/12/2017r.

22,17

40

62,17

3

41.389,50

15/12/2017r.

22,82

40

62,82

4

JN PROJEKT Joanna Nytko ul. Józefa Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów

1

25.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

2

18.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

3

18.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

5

BUDOWNICTWO  Firma Doradczo – Inwestycyjna  Jan Pluta  Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa

1

43.050,00

15/12/2017r.

31,88

40

71,88

2

38.730,00

15/12/2017r.

25,91

40

65,91

3

35.040,00

15/12/2017r.

26,95

40

66,95

6

PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219a, 39-220 Pilzno

1

32.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

2

28.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

3

24.000,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

7

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

1

62.561,00

15/12/2017r.

21,94

40

61,94

2

37.961,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

3

25.461,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

8

VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63  00-116 Warszawa, Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

1

99.630,00

15/01/2018r.

13,77

0

13,77

2

75.030,00

15/01/2018r.

13,37

0

13,37

3

59.040,00

15/01/2018r.

15,99

0

15,99

9

Michał Boroń Pracowania Projektowa KWADRAT ul. Kościuszki 11, 97-500 Radomsko

1

21.400,00

15/12/2017r.

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

2

18.600,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

3

18.900,00

15/12/2017r.

oferta odrzucona

10

Experts Group Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11/CD18, 40-082 Katowice

1

89.451,75

15/01/2018r.

15,34

0

15,34

2

72.846,75

15/01/2018r.

13,77

0

13,77

3

54.642,75

15/01/2018r.

17,28

0

17,28

11

Wojciech Norberciak NEON  ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

1

81.400,81

15/12/2017r.

16,86

40

56,86

2

46.656,36

15/12/2017r.

21,51

40

61,51

3

32.072,25

15/12/2017r.

29,45

40

69,45

12

SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Skorut – Zając Jolanta, 32-440  Sułkowice ul. 1 Maja 138

1

83.708,88

15/12/2017r.

16,39

40

56,39

2

75.713,88

15/12/2017r.

13,25

40

53,25

3

54.434,88

15/12/2017r.

17,35

40

57,35

13

SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut- Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice

1

39.360,00

15/12/2017r.

Oferta odrzucona

2

39.360,00

15/12/2017r.

Oferta odrzucona

14

Pracowania Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1

22.878,00

15/12/2017r.

60,00

40

100,00

2

16.728,00

15/12/2017r.

60,00

40

100,00

3

15.744,00

15/12/2017r.

60,00

40

100,00

III. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów