W dniu 27 sierpnia 2019 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: „ Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

7. Zamknięcie obrad Sesji.