Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 20/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.2.2020 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy, wodociągu oraz przebudowa przepustu"