Znak: I.271.14.2017                                                                                      Ćmielów dn. 19/10/2017r.

 

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.14.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa dróg w Gminie Ćmielów – III”  (Numer ogłoszenia: 596629-N-2017 z dnia 2017-10-04r.)

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie

części zamówienia nr 1; 2; 3 i 4

            Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Gmina Ćmielów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: I.271.14.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa dróg w Gminie Ćmielów – III ” (Nr ogłoszenia w BZP: 596629-N-2017 z dnia 2017-10-04r)  zostały unieważnione następujące części  zamówienia:

 

1. Część nr 1 zamówienia – zadanie nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej nr 361/1  w m. Grójec Gmina Ćmielów” 

Część nr 1 zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

2. Część nr 2 zamówienia – zadanie nr 2 „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 360/1 w m. Grójec Gmina Ćmielów”

Część nr 2 zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

3. Część nr 3 zamówienia  – zadanie nr 3 „Remont drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na  działce ewidencyjnej  nr 20 w m. Piaski Brzóstowskie Gmina Ćmielów”

Część nr 3 zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

4. Część nr 4 zamówienia – zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na  działce ewidencyjnej nr 822 w m. Brzóstowa Gmina Ćmielów”  

Część nr 4 zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

     W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

                                                                                                                Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                 /-/ Jan Kuśmierz