Podstawa prawna: art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 

- wywieszenie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta I Gminy w Ćmielowie

 

-  wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej

 

- jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie musi składać pisemnego wniosku.