Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. I.271.5.2019 pn: "Budowa tężni solankowej zewnętrznej"

Znak: I.271.5.2019                                                                                          Ćmielów dn. 09/08/2019r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.5.2019

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa tężni solankowej Ćmielów” (nr ogłoszenia 576559-N-2019 z dnia 2019-07-21r. )

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.5.2019 pn.: „Budowa tężni solankowej Ćmielów” (nr ogłoszenia 576559-N-2019 z dnia 2019-07-21r.)

 

1. W postępowaniu wybrano ofertę: nr 1 złożoną przez: Firma KRYSZTAŁOWY  ŚWIAT  Produkcyjno  Handlowa Usługowa­ Export Aldona Grabowska­Pajdak  ul. Armii  Krajowej 85, 32-590 Libiąż.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Firma KRYSZTAŁOWY 
ŚWIAT Produkcyjno 

Handlowa Usługowa­ Export 
Aldona Grabowska­Pajdak 

ul. Armii  Krajowej 85, 32-590 Libiąż

227.550,00

60

60,00

40,00

100

2

Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn

397.500,00

72

-----------

---------

----------

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986z póżn. zm.) - zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która jest niezgodna z ustawą oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca dołączył do oferty tylko część formularza ofertowego w zakresie od pkt. nr 1 do pkt. 10 oraz nie podpisał formularza ofertowego, czego wymagał Zamawiający zapisami zawartym w rozdziale X ust. 3 i 4 oraz w  ust. 9 i ust. 10 SIWZ.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego zawartym w rozdz. X ust. 2 SIWZ oraz informacją zawartą w sekcji I. pkt. 4) ogłoszenia o zamówieniu ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg złożenia oferty w formie pisemnej wynika z treści przepisu art. 18a  pkt.  4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), zgodnie z którym, w  postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli.  Zastrzeżenie przez art. 18a pkt. 4  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Pzp formy pisemnej powoduje, że czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna. Zgodnie z art. 78 §1 zd. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.)  do zachowania pisemnej formy  czynności prawnej  wystarczy  złożenie własnoręcznego podpisu  na dokumencie  obejmującym treść  oświadczenia woli.

Z przepisów tych wynika jednoznacznie, iż brak  podpisu pod treścią oferty  skutkuje  tym, że oferta  nie ma formy pisemnej i tym samym  jest bezwzględnie nieważna. Oświadczenie woli, jaką jest oferta wymaga dla swej  ważności podpisu i nie można  domniemywać  tego z innych dokumentów  załączonych do oferty. Również nie jest dopuszczalne uzupełnienie podpisu pod ofertą ani w trybie art. 26 ust. 3, ani na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający, nie jest w stanie stwierdzić, czy wykonawca faktycznie wyraża swoją wolę zawarcia umowy w danym postępowaniu.                                                                        

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

                                                                                                                                     Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                       /-/ Joanna Suska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

informacja o wyborze oferty I.271.5.2019 BIP (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2019-08-09 15:02:10
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2019-08-09 15:06:09
Ostatnia zmiana:2019-08-09 15:06:15
Ilość wyświetleń:269

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij