Symbol:
SO.5565, SO.5560

Wydział:
Justyna Bajerczak - zastępca kierownika USC z zadaniami cmentarnictwa, grobownictwa , archiwum zakładowego i spraw obronnych

Podstawa prawna:
˘ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 ze zm.),
˘ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2307 ze zm.),
˘ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.),
˘ Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954).
˘ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz. 2081 ze zm.).
˘ Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122 poz. 1049 ze zm.)
˘ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz.U. z 2004r. Nr 219 poz. 2218)


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Justyna Bajerczak - zastępca kierownika USC z zadaniami cmentarnictwa, grobownictwa , archiwum zakładowego i spraw obronnych

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczeń osobistych w czasie pokoju przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych w ramach funkcji kuriera i świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek uprawnionego organu o nałożenie świadczeń osobistych oraz przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobiliza